Neprobylice

Přihlášení občana k trvalému pobytu

Přihlášení občana

  • Vypracoval: Bc. Kratochvíl
  • Dne: 19.8.2015

Přihlášení občana k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít pouze jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo k individuální rekreaci a musí být označen číslem popisným, orientačním nebo evidenčním.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky.

Ohlásit pobyt může:

a) zákonný zástupce, popřípadě pěstoun a to u osoby mladší 15 let,

b) zákonný zástupce a to u občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,

c) pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Povinnost občana:

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Přihlašovací lístek je k dispozici na každé ohlašovně. Musí být použit pouze originální tiskopis. VZOR FORMULÁŘE

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství.

c) doložit vlastnictví objektu (bytu nebo domu) a to buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvu. Pokud občan doklad nevlastní je potřeba donést úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby, která vydává souhlas k tomu, že se může daný občan přihlásit k trvalému pobytu v daném objektu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Úkony ohlašovny:

a) ohlašovna předá originální tiskopis přihlašovacího lístku,

b) převezme si od občana výše uvedené doklady a zkontroluje jejich správnost,

c) vydá občanovi „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“. S tímto potvrzením musí občan k místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností, na základě kterého mu bude vydán nový občanský průkaz,

d) ohlašovna oddělí pravý horní roh na starém OP,

e) ohlašovna zanese změnu místa trvalého pobytu do systému.

Poplatky a termíny:

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky:

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu ve správním řízení. Žádost o zrušení trvalého pobytu občana podává vlastník nemovitosti. Ten také musí dokázat, že již občan nemá žádné užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a nevyužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Zrušení údaje se vede v informačním systému.

Vzor: Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Právní úpravy, z nichž bylo citováno:

1/ zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen zákon o evidenci obyvatel),

2/ zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

3/ zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,…

Obec

NEPROBYLICE, CHODNÍKY A ZASTÁVKY PODÉL III/23728, projekt je spolufinancován Evropskou unií

Logo EU

Logo MMR

Cílem akce je zvýšení bezpečnosti chodců a zpřístupnění pěší dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v nejrizikovějších lokalitách obce Neprobylice, v prostoru křižovatky silnic III/23728 a III/23717 u zvonice a v prostoru u autobusových zastávek v blízkosti obecního úřadu.

Kalendář akci

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
déšť 23 °C 14 °C
pondělí 17. 6. slabý déšť 26/15 °C
úterý 18. 6. skoro jasno 29/16 °C
středa 19. 6. slabý déšť 20/13 °C